Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Jesteś tutaj: Start RegulaminyPiłka jest okrągła a domeny są dwie

Piłka jest okrągła a domeny są dwie

Regulamin promocji – "Piłka jest okrągła, a domeny są dwie"

§1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady promocji „Piłka jest okrągła, a domeny są dwie” (dalej: Promocji), której organizatorem jest firma ACTIVE 24 Sp. z o. o. (dalej: Organizator promocji), z siedzibą w Warszawie, Al. Niepodległości 69, dostawca usług internetowych.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie Promocji stosuje się postanowienia Regulaminu świadczenia usług internetowych dostępnego na stronie www.active24.pl. W przypadku sprzeczności postanowień niniejszego Regulaminu Promocji z postanowieniami Regulaminu świadczenia usług internetowych stosuje się warunki promocji.
 3. Przed skorzystaniem z Promocji należy uważnie przeczytać poniższy Regulamin. Składając zamówienie na świadczenie usługi, Abonent potwierdza, że zapoznał się z treścią regulaminu i akceptuje wszystkie jego postanowienia.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania osób trzecich, mające lub mogące mieć wpływ na wykonanie warunków promocji, nadto nie ponosi odpowiedzialności za skutki, wynikające z działania siły wyższej awarii telekomunikacyjnych, energetycznych lub innych zdarzeń pozostających poza kontrolą Organizatora.
 5. Wykładnia i interpretacja regulaminu należy wyłącznie do Organizatora Promocji.
 6. Regulamin Promocji jest dostępny na stronie internetowej active24.pl.

§2 Oferta promocyjna

 1. Promocja „Piłka jest okrągła, a domeny są dwie” trwa od 1 marca do 31 maja 2008 r.
 2. Promocja skierowana jest do osób fizycznych posiadających pełną zdolność do czynności prawnych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych posiadających zdolność prawną.
 3. Promocja dotyczy wyłącznie cen rejestracji domen europejskich (.eu), bez usług dodatkowych.
 4. Każdy, kto w dniach od 1 marca do 31 maja 2008 r. dokona rejestracji domeny .eu w standardowej cenie, otrzyma możliwość rejestracji drugiej domeny .eu za 1 pln netto, w okresie od 1 do 29 czerwca 2008 r.
 5. Ilość rejestracji domen .eu w okresie od 1 marca do 31 maja 2008 r. jest nieograniczona.
 6. Dokonując zakupu przynajmniej jednej domeny .eu w orkresie promocji, Klient otrzymuje prawo rejestracji takiej samej ilości domen .eu w okresie od 1 do 29 czerwca 2008 r. w promocyjnej cenie 1pln netto za domenę.
 7. Zniżka otrzymana w ramach promocji nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny, inne usługi bądź świadczenia.
 8. Z promocyjnej ceny 1pln netto za rejestrację jednej domeny w okresie od 1 do 29 czerwca 2008 nie mogą korzystać Uczestnicy, u których opłata za zamówione w okresie promocji domeny .eu zaksięgowana zostanie po 31 maja 2008 r.

§3 Przedłużanie ważności usług, zakupionych w ramach promocji

 1. Domeny .eu zakupione w ramach Promocji są ważne przez rok od momentu rejestracji.
 2. Przedłużenie ważności, zakupionej w ramach Promocji domeny .eu, na kolejny rok, następuje po opłaceniu faktury proforma i zaksięgowaniu kwoty. Koszt przedłużenia naliczany jest według cennika aktualnie obowiązującego w momencie przedłużenia.

§4 Rezygnacja z usług, zakupionych w ramach promocji

 1. Klient może zrezygnować z przedłużania ważności usługi wykupionej w ramach promocji po upływie czasu, na jaki została wykupiona, bez podawania przyczyn.
 2. Rezygnacja z usługi, wykupionej w ramach promocji, przed upływem czasu, na jaki została wykupiona, jest możliwa, jednak nie powoduje zwrotu całości ani części wpłaconej kwoty.
 3. W przypadku rezygnacji z przedłużenia zakupionej w ramach Promocji usługi, wymagane jest usunięcie odpowiedniego zamówienia w panelu administracyjnym.
 4. Do każdej domeny .eu zakupionej w ramach promocji można w dowolnym momencie dokupić serwer. Taka usługa wykonywana jest według standardowego cennika.

§5 Postanowienia końcowe

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem (01.03.2008).
 2. Zakup usług w ramach promocji jest równoznaczny z zaakceptowaniem postanowień niniejszego Regulaminu.
 3. Użytkowanie usług zarejestrowanych w trakcie trwania promocji podlega ogólnym zasadom korzystania z usług, zawartym w Regulaminie świadczenia usług internetowych ACTIVE 24 Sp. z o. o. oraz regulaminach operatorów domen.
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują postanowienia Kodeksu cywilnego i odpowiednich ustaw.

If you are junk mailer mail to: bofh@active24.pl