Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Jesteś tutaj: Start RegulaminyEU za 0 zł

EU za 0 zł

Regulamin promocji – ".EU za 0 zł"

§1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady promocji „.EU za 0 zł” (dalej: Promocji), której organizatorem jest firma ACTIVE 24 Sp. z o. o.(dalej: Organizator promocji), z siedzibą w Warszawie, Al. Niepodległości 69, dostawca usług internetowych.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie Promocji stosuje się postanowienia Regulaminu świadczenia usług internetowych dostępnego na stronie www.active24.pl. W przypadku sprzeczności postanowień niniejszego Regulaminu Promocji z postanowieniami Regulaminu świadczenia usług internetowych stosuje się warunki promocji.
 3. Przed skorzystaniem z Promocji należy uważnie przeczytać poniższy Regulamin. Składając zamówienie na świadczenie usługi, Abonent potwierdza, że zapoznał się z treścią regulaminu i akceptuje wszystkie jego postanowienia.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania osób trzecich, mające lub mogące mieć wpływ na wykonanie warunków promocji, nadto nie ponosi odpowiedzialności za skutki, wynikające z działania siły wyższej awarii telekomunikacyjnych, energetycznych lub innych zdarzeń pozostających poza kontrolą Organizatora.
 5. Wykładnia i interpretacja regulaminu należy wyłącznie do Organizatora Promocji.
 6. Regulamin Promocji jest dostępny na stronie internetowej active24.pl.

§2 Oferta promocyjna

 1. Promocja trwa od 18.03.2011r. do 30.05.2011r. bądź do wyczerpania puli promocyjnej.
 2. Promocja skierowana jest do osób fizycznych posiadających pełną zdolność do czynności prawnych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych posiadających zdolność prawną.
 3. Promocja dotyczy wyłącznie rejestracji domeny .eu. Domena musi być obsługiwana przez serwis Active 24.
 4. Jeden Abonent identyfikowany na podstawie numeru NIP ma prawo do bezpłatnej rejestracji jednej domeny .eu w okresie trwania promocji.
 5. Operator ma prawo zażądać udostępnienia kopii dokumentu nadania NIP celem potwierdzenia danych Abonenta domeny. W przypadku braku udostępnienia wymaganego dokumentu Operator może odmówić zarejestrowania domeny.
 6. Usługi otrzymane w ramach Promocji są ważne przez rok od momentu rejestracji.
 7. Przedmiot promocji nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny, inne usługi bądź świadczenia.
 8. Przedłużenie ważności odbywa się na warunkach obowiązujących w momencie odnowienia usługi i wynikających z obowiązującego wówczas cennika. Przedłużenie ważności następuje po opłaceniu faktury proforma i zaksięgowaniu płatności.
 9. W przypadku transferu domeny zarejestrowanej w ramach Promocji do innego rejestratora domen, przed pierwszym odnowieniem ważności domeny, Uczestnik Promocji zobowiązuje się do opłaty manipulacyjnej u Organizatora, odpowiadającej kosztowi odnowienia domeny z aktualnego cennika Organizatora.

§3 Rezygnacja z usługi, otrzymanej w ramach promocji

 1. Abonent ma prawo do rezygnacji z usługi otrzymanej w promocji w każdym momencie bez podania przyczyny.
 2. W przypadku rezygnacji z przedłużenia otrzymanej w ramach Promocji usługi, wymagane jest usunięcie odpowiedniego zamówienia w panelu administracyjnym.

§4 Postanowienia końcowe

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 18.03.2011r.
 2. Rejestracja usługi w ramach promocji jest równoznaczna z zaakceptowaniem postanowień niniejszego Regulaminu.
 3. Użytkowanie usług zarejestrowanych w trakcie trwania promocji podlega ogólnym zasadom korzystania z usług, zawartym w Regulaminie świadczenia usług internetowych ACTIVE 24 Sp. z o. o. oraz regulaminach odpowiednich rejestrów domen.
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują postanowienia Kodeksu cywilnego i odpowiednich ustaw.

If you are junk mailer mail to: bofh@active24.pl