Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Jesteś tutaj: Start RegulaminySerwer za 1 PLN z domeną eu

Serwer za 1 PLN z domeną eu

Regulamin promocji - „Serwer za 1 PLN z domeną .eu”

§1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady promocji „Serwer za 1 PLN z domeną .eu” (dalej: promocji), której organizatorem jest ACTIVE 24 Sp. z o. o. (dalej: Organizator promocji), z siedzibą w Warszawie, Ul. Barkocińskiej 6, dostawca usług internetowych.
 2. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Regulaminie Promocji stosuje się postanowienia Regulaminu świadczenia usług internetowych dostępnego na stronie /pomoc/regulamin. W przypadku sprzeczności postanowień niniejszego Regulaminu Promocji z postanowieniami Regulaminu świadczenia usług internetowych stosuje się warunki promocji.
 3. Przed skorzystaniem z promocji należy uważnie przeczytać poniższy regulamin. Składając zamówienie na świadczenie usługi Abonent potwierdza, że zapoznał się z treścią regulaminu i akceptuje wszystkie jego postanowienia.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania osób trzecich mające lub mogące mieć wpływ na wykonanie warunków promocji, nadto nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikające z działania siły wyższej awarii telekomunikacyjnych, energetycznych lub innych zdarzeń pozostających poza kontrolą Organizatora.
 5. Wykładnia i interpretacja regulaminu należy wyłącznie do Organizatora promocji.
 6. Regulamin promocji jest dostępny na stronie internetowej active24.pl.

§2 Oferta promocyjna

 1. Promocja trwa od 1 lipca 2014 r. do odwołania.
 2. Promocji nie można łączyć z innymi ofertami ACTIVE 24, chyba, że warunki poszczególnych ofert promocyjnych dopuszczają taką możliwość.
 3. Promocja dotyczy wyłącznie: serwerów ACTIVE HOME i BUSINESS zarejestrowanych z domeną .eu w momencie obowiązywania promocji, opłaconych jednorazowo na okres pół roku.
 4. Koszt usług oferowanych w promocji zawarte są w poniższej tabeli:
ZESTAWIENIE CEN DLA USŁUG OBJĘTYCH PROMOCJĄ
Usługa Rejestracja serwera na pół roku w pakiecie z domeną ważną rok
PAKIETY:  
Serwer ACTIVE HOME zarejestrowany z domeną europejską 1,00 PLN
Serwer ACTIVE BUSINESS zarejestrowany z domeną europejską 1,00 PLN

 1. Podstawowe parametry techniczne serwerów objętych promocją:
ACTIVE HOME ACTIVE BUSINESS
 • 4 GB na www
 • 4 GB na 400 skrzynek email
 • 2 GB na 5 baz danych MySQL
 • 100 GB roczny limit ruchu z / do sieci Internet
 • bezpłatna pomoc techniczna
 • 10 GB na www
 • 10 GB na 1000 skrzynek email
 • 5 GB na nieograniczoną ilość baz danych MySQL
 • 200 GB - roczny limit ruchu z / do sieci Internet
 • bezpłatna pomoc techniczna
* domena musi być przez nas obsługiwana

 1. Do jednego konta abonenckiego można zakupić tylko jedną usługę oferowaną w ramach promocji.
 2. W przypadku złożenia zamówienia na rejestrację usługi w ramach promocji, z którego Klient chciałby zrezygnować na rzecz innego, również w ramach promocji, należy najpierw usunąć poprzednie zamówienie. W panelu administracyjnym pozostawać może jedynie jedno zamówienie na usługę oferowaną w ramach promocji.
 3. Zakup pakietu domena+serwer jest możliwy tylko na warunkach promocji tj. na 6 miesięcy. Zakup samego serwera na dłużej niż 6 miesięcy jest możliwy na warunkach obowiązujących w momencie zamawiania usługi i wynikających ze standardowego cennika obowiązującego w tym momencie u Organizatora. Wybranie takiej opcji podczas zamawiania usługi będzie oznaczało rezygnację z promocji.
 4. Po wykupieniu usługi w ramach promocji, kolejna usługa w ramach tej samej promocji nie może być zakupiona wcześniej, niż po upływie roku.
 5. Serwerów zakupionych w ramach promocji, przez rok od dokonania transakcji nie wolno przenosić między kontami abonenckimi.
 6. Jeśli Klient zrezygnuje z przedłużania ważności serwera, domena, zakupiona w ramach promocji w pakiecie z tym serwerem, może być przenoszona między kontami abonenckimi.
 7. Zniżka otrzymana w ramach promocji nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny, inne usługi bądź świadczenia.

§3 Uczestnicy

 1. Oferta promocyjna skierowana jest do osób fizycznych posiadających pełną zdolność do czynności prawnych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych posiadających zdolność prawną, które:
  1. dokonają w okresie trwania promocji zamówienia pakietu serwer ACTIVE HOME lub ACTIVE BUSINESS z domeną europejską .eu, znajdującą się w puli wolnych domen,
  2. w chwili składania zamówienia zaznaczą stosowną opcję uwzględniającą udział w promocji,
  3. dokonają płatności abonamentu za zamówioną usługę, nie później jednak jak do siódmego dnia od zakończenia oferty promocyjnej, dla zamówień złożonych w ostatnim dniu jej trwania.
 2. Z promocji nie mogą korzystać Uczestnicy, którzy nie dokonali płatności za usługi lub opóźnili się z płatnością tak, że ich zakup był już niemożliwy.

§4 Przedłużanie ważności usług, zakupionych w ramach promocji

 1. Po upływie pół roku od momentu opłacenia i rejestracji serwerów ACTIVE HOME lub ACTIVE BUSINESS w pakietach, Klient może przedłużyć ważność samego serwera na pół roku za obniżoną cenę tj. 97 PLN za serwer ACTIVE HOME i 157 PLN za serwer ACTIVE BUSINESS. Po przedłużeniu ważności serwera, wzrośnie roczny limit ruchu z i do sieci do 1024 GB dla serwera ACTIVE HOME i do 2048 GB dla ACTIVE BUSINESS. Domena pozostaje ważna przez rok od momentu skorzystania z promocji. Kolejne przedłużenie ważności, będzie przedłużeniem ważności pakietu na warunkach obowiązujących w momencie odnowienia usługi i wynikających z cennika obowiązującego w tym momencie u Organizatora.
 2. Przedłużenie ważności usługi zakupionej w ramach promocji następuje po opłaceniu faktury proforma i zaksięgowaniu na naszym koncie opłaty, najpóźniej dzień przed wygaśnięciem usługi.
 3. Przedłużenie usługi po tym terminie jest możliwe jeszcze przez okres 14 dni, ale grozi czasowym ustaniem funkcjonowania usługi, utratą danych z serwera, a nawet utratą domeny.

§5 Rezygnacja z usług, zakupionych w ramach promocji

 1. Klient może zrezygnować z przedłużania ważności usługi wykupionej w ramach promocji po upływie czasu, na jaki została wykupiona, bez podawania przyczyn.
 2. Rezygnacja z usługi, wykupionej w ramach promocji, przed upływem czasu, na jaki została wykupiona, jest możliwa, jednak nie powoduje zwrotu całości ani części wpłaconej kwoty.
 3. W przypadku serwera w pakiecie z domeną, Klient może zrezygnować z przedłużania serwera i pozostawić samą domenę, która będzie jeszcze ważna przez kolejne pół roku.

§6 Zmiany usług, zakupionych w ramach promocji

 1. Zmiany serwerów z ACTIVE HOME na ACTIVE BUSINESS lub odwrotnie, przed upływem czasu, na jaki zostały wykupione w promocji, są możliwe, jednak równoznaczne to będzie z rezygnacją z promocji i zgodą na naliczenie opłaty według standardowego cennika.

§7 Postanowienia końcowe

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.07.2014.
 2. Zakup usług w ramach promocji jest równoznaczny z zaakceptowaniem postanowień niniejszego Regulaminu.
 3. Użytkowanie usług zarejestrowanych w trakcie trwania promocji podlega ogólnym zasadom korzystania z usług, zawartym w Regulaminie świadczenia usług internetowych ACTIVE 24 Sp. z o. o. oraz regulaminach odpowiednich rejestrów domen.
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują postanowienia Kodeksu cywilnego i odpowiednich ustaw.

If you are junk mailer mail to: bofh@active24.pl