Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Jesteś tutaj: Start RegulaminyTanie domeny utrzymanie za pół ceny II

Tanie domeny utrzymanie za pół ceny II

Regulamin promocji – Tanie domeny, utrzymanie za pół ceny II

§1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady promocji „Tanie domeny, utrzymanie za pół ceny II” (dalej: Promocji), której organizatorem jest firma ACTIVE 24 Sp. z o. o. (dalej: Organizator promocji), z siedzibą w Warszawie, Al. Niepodległości 69, dostawca usług internetowych.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie Promocji stosuje się postanowienia Regulaminu świadczenia usług internetowych dostępnego na stronie www.active24.pl. W przypadku sprzeczności postanowień niniejszego Regulaminu Promocji z postanowieniami Regulaminu świadczenia usług internetowych stosuje się warunki promocji.
 3. Przed skorzystaniem z Promocji należy uważnie przeczytać poniższy Regulamin. Składając zamówienie na świadczenie usługi, Abonent potwierdza, że zapoznał się z treścią regulaminu i akceptuje wszystkie jego postanowienia.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania osób trzecich, mające lub mogące mieć wpływ na wykonanie warunków promocji, nadto nie ponosi odpowiedzialności za skutki, wynikające z działania siły wyższej awarii telekomunikacyjnych, energetycznych lub innych zdarzeń pozostających poza kontrolą Organizatora.
 5. Wykładnia i interpretacja regulaminu należy wyłącznie do Organizatora Promocji.
 6. Regulamin Promocji jest dostępny na stronie internetowej active24.pl.

§2 Oferta promocyjna

 1. Promocja trwa w okresie od 10.05.2016 r. do odwołania.
 2. Promocja skierowana jest do osób fizycznych posiadających pełną zdolność do czynności prawnych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych posiadających zdolność prawną.
 3. Promocja dotyczy cen specjalnych wyłącznie dla rejestracji domen oraz transferów domen. W przypadku transferu, transfer wyklucza domeny, które zostały wytransferowane z Active 24 w czasie trwania Promocji. Przetransferowanie domeny w okresie obowiązywania Promocji jest powiązane z odnowieniem ważności domeny o 1 rok.
 4. W przypadku transferu domeny zarejestrowanej w ramach Promocji do innego usługodawcy, przed pierwszym odnowieniem ważności domeny, Uczestnik Promocji zobowiązuje się do uprzedniego przedłużenia domeny u Organizatora na kolejny rok w cenie odpowiadającej kosztowi odnowienia domeny z aktualnego cennika Organizatora.
 5. Usługi zakupione w ramach Promocji są ważne przez rok od momentu rejestracji.
 6. Zniżka otrzymana w ramach promocji nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny, inne usługi bądź świadczenia.
 7. Przedłużenie ważności usługi odbywa się na warunkach obowiązujących w momencie odnowienia usługi i wynikających z obowiązującego wówczas cennika i następuje po opłaceniu faktury proforma i zaksięgowaniu płatności.

§3 Rezygnacja z usług, zakupionych w ramach promocji

 1. Klient może zrezygnować z przedłużania ważności usługi wykupionej w ramach promocji po upływie czasu, na jaki została wykupiona, bez podawania przyczyn.
 2. Rezygnacja z usługi, wykupionej w ramach promocji, przed upływem czasu, na jaki została wykupiona, jest możliwa, jednak nie powoduje zwrotu całości ani części wpłaconej kwoty.
 3. W przypadku rezygnacji z przedłużenia zakupionej w ramach Promocji usługi, wymagane jest usunięcie odpowiedniego zamówienia w panelu administracyjnym.

§4 Postanowienia końcowe

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 10.05.2016.
 2. Zakup usług w ramach promocji jest równoznaczny z zaakceptowaniem postanowień niniejszego Regulaminu.
 3. Użytkowanie usług zarejestrowanych w trakcie trwania promocji podlega ogólnym zasadom korzystania z usług, zawartym w Regulaminie świadczenia usług internetowych ACTIVE 24 Sp. z o. o. oraz regulaminach odpowiednich rejestrów domen.
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują postanowienia Kodeksu cywilnego i odpowiednich ustaw.

If you are junk mailer mail to: bofh@active24.pl