Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Jesteś tutaj: Start RegulaminyVps

Vps

Regulamin usługi – Serwery VPS

§1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z usługi VPS (dalej: Usługi), której organizatorem jest firma ACTIVE 24 Sp. z o. o. (dalej: Operator), z siedzibą w Warszawie, Al. Niepodległości 69, dostawca usług internetowych.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie VPS stosuje się postanowienia Regulaminu świadczenia usług internetowych dostępnego na stronie www.active24.pl. W przypadku sprzeczności postanowień niniejszego Regulaminu VPS z postanowieniami Regulaminu świadczenia usług internetowych stosuje się warunki Regulaminu VPS.
 3. Przed skorzystaniem z Usługi należy uważnie przeczytać poniższy Regulamin. Składając zamówienie na świadczenie usługi, Abonent potwierdza, że zapoznał się z treścią regulaminu i akceptuje wszystkie jego postanowienia.
 4. Operator nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania osób trzecich, mające lub mogące mieć wpływ na wykonanie warunków usługi, nadto nie ponosi odpowiedzialności za skutki, wynikające z działania siły wyższej awarii telekomunikacyjnych, energetycznych lub innych zdarzeń pozostających poza kontrolą Operatora.
 5. Wykładnia i interpretacja regulaminu należy wyłącznie do Operatora Usługi.
 6. Regulamin Promocji jest dostępny na stronie internetowej active24.pl.

§2 Oferta usługi serwerów VPS

 1. Usługa skierowana jest do osób fizycznych posiadających pełną zdolność do czynności prawnych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych posiadających zdolność prawną.
 2. Skorzystanie z usługi obliguje Klienta do posiadania dokumentacji potwierdzającej legalność oprogramowania, które zainstaluje na maszynie wirtualnej.
 3. Przedłużenie ważności usługi odbywa się na warunkach obowiązujących w momencie odnowienia usługi i wynikających z obowiązującego wówczas cennika i następuje po opłaceniu faktury proforma i zaksięgowaniu płatności.
 4. Okres rozliczeniowy wynosi 30 dni.

§3 Rezygnacja z usługi

 1. Klient może zrezygnować z przedłużania ważności usługi wykupionej w ramach regulaminu po upływie czasu, na jaki została wykupiona, bez podawania przyczyn.
 2. Rezygnacja z usługi jest możliwa, jednak nie powoduje zwrotu całości ani części wpłaconej kwoty.
 3. W przypadku rezygnacji z przedłużenia zakupionej w ramach regulaminu usługi, wymagane jest usunięcie odpowiedniego zamówienia w panelu administracyjnym.

§4 Postanowienia końcowe

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.11.2010 r.
 2. Zakup usługi w ramach regulaminu jest równoznaczny z zaakceptowaniem i przestrzeganiem postanowień niniejszego Regulaminu oraz ogólnego Regulaminu Usług Active 24 umieszczonego na stronie www.active24.pl.
 3. Użytkowanie VPS podlega ogólnym zasadom korzystania z usług, zawartym w Regulaminie świadczenia usług internetowych ACTIVE 24 Sp. z o. o. oraz regulaminach odpowiednich rejestrów domen.
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują postanowienia Kodeksu cywilnego i odpowiednich ustaw.

If you are junk mailer mail to: bofh@active24.pl